av 13
Nåværende visning
1
ÅRSMØTE I LARVIK O
-
KLUBB 201
2
TID OG STED:
TIRSDAG
5. FEBRUAR 2013
KL 19
.00
KLUBBHUSET PÅ TANUM
Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigent, 2 sekretærer
samt 2 til å underskrive protokollen
5. Behandle klubbens Årsberetning
6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
7. Behandle innkomne forslag
8. Fastsette medlemskontingenten
9. Vedta klubbens budsjett
10. Va
lg av styre og komiteer for 2013
11. Avslut
ning
Medlemskontingent:
Styret foreslår å beholde medlemskontingenten som i fjor med følgende satser:
Aktive eldre enn 17 år: kr 600,
-
Aktive inntil 17 år, studenter og passive/støttemedlem: kr 250,
-
Familier kr 900,
-
Innkomne forslag:
Sammenslåing av
Vestfold og Telemark orienteringskretser
, se dokument fra
kretsene, lagt ut på nettet,
www.larvikok.no
Uttakskomiteen legges ned (pr dato ikke behov, kan opprettes når behovet
melder seg igjen)
Kartkomiteen legges
ned, en person er ansvarlig for kartet
Dokumenter:
Årsberetning, rapporter, regnskap og budsjettforslag vil være
tilgjengelig i møtelokalet fra kl
17.30 på årsmøtedagen, samt mulig å få tilsendt
pr mail noen dager før årsmøtet
. Legges ut på hjemmesidene
så fort den er
ferdig (se adresse over)
2
Årsrappo
rt for Larvik Orienteringsklubb
sesongen 20
1
2
Styret i LOK 2013
Styret
Leder
Jørn Sundby
Nestleder
Per Olav Gulbrandsen
Kasserer
Elin Bjerva
Sekretær
Anne Gro Styrvold
Styremedlem
Nina Bjerke
(har i praksis byttet rolle med Ingrid Undstad)
Rolf Gjølberg
Celine Vik Olsen
Varamedlem
Ingrid Undstad
(har i praksis byttet rolle med Nina Bjerke)
Per Henrik Zagar
Tur
-
o
-
komité
Leder
Per Arne Grøtterød
Medlem
Thor
Edvardsen
Ola Rustad
Klubbhus
komité
Leder
Per Arne Grøtterød
Medlem
Gerd Langseth
Hans Rolf Frøyd
Arne T. Olsen
Trening
skomiteen
Leder
Per Olav Gulbrandsen
Medlem
Jørn Sundby
Ida Vår Kierulf Dirdal
Rekruttkomiteen
Leder
Celine Vik Olsen
Medlem
Tanja Breyholtz
Ingrid Undstad
Uttaks
komité
Bjørnar Olsrød
Ole Petter Aasrum
Rolf Gjølberg
Kart
komité