Årsmøte mandag 4. februar 2019

Det er innkalt til årsmøte i Larvik orienteringsklubb mandag 4. februar 2019 klokka 18.00 på klubbhuset. Årsrapport med dagsorden og saksliste ligger nå ute. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant for å informere om aktuelle saker, dele ut premier til klubbmesterskapet og ha tid til en god prat.

Årsmøte i Larvik orienteringsklubb 2018
  Mandag 4. februar 2019 klokka 18:00
  Klubbhuset på Tanum

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret seinest fredag 25. januar 2019 klokka 18:00, bruk e-postadressa: post@larvikok.no.

Endelig saksliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmesida seinest ei uke før årsmøtet. (Lagt ut 29/1, se peker nederst.)

Dagsorden

I vedtektene våre står det at årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • a) Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig.
  • b) To styremedlemmer og to varamedlemmer.
  • c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • d) To revisorer.
  • e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  • f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Dokumenter

Velkommen skal dere være!